Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tài nguyên dạy học

  Khoi333

  Hỗ trợ trực tuyến

  Điều tra ý kiến

  Bạn thấy trang web chúng tôi xây dựng như thế này có được không?
  Đẹp
  Đơn điệu
  Bình thường
  Ý kiến khác

  Ảnh ngẫu nhiên

  Bac_Ho_ra_di_tim_duong_cuu_nuoc.flv Moi_ngay_mot_niem_vui.mp3 HN_vang_BCM.swf Ha_trang.swf 3DTinh_co_gap_lai_nhau.swf Atrong_cay_lai_nho_den_nguoi.mp3 Tieng_hat_giau_rung_bac_bo_.mp3 Cuang_dan_mua_xuan.mp3 Khuc_hat_song_que_que.mp3 Huyenthoaimengocanh..mp3 ABACHO~1.jpg 0.Hay_den_voi_chung_toi.swf 0.chao_co_nhac.swf 0.Toan_h-c_thu-ng_th-c.flv 0.AVSEQ061.flv 0.Nguoi_con_gai_song_La_-_Thu_hien.mp3 0.Down_on_the_farm_-_Bai_hat_thieu_nhi_tieng_Anh.swf 0.Friends_-_Bai_hat_thieu_nhi_tieng_Anh.swf IMG0036A.jpg IMG0038A.jpg

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với Web của Đồng Bào Yêu Tổ Quốc.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Điều Lệ Trường Cao Đẳng năm 2009

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: Thông Tư 14 of Bộ GD&ĐT
  Người gửi: Trần Minh Khôi (trang riêng)
  Ngày gửi: 11h:33' 19-04-2010
  Dung lượng: 38.6 KB
  Số lượt tải: 7
  Số lượt thích: 0 người

  
  Điều lệ trường CĐ (2009)

  
  
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
        
        Số:  14/2009/TT-BGDĐT
    
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

  
  
  
  


          Hà Nội, ngày 28  tháng 5  năm 2009
  

  THÔNG TƯ
  Ban hành Điều lệ trường cao đẳng
  Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
  Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư Điều lệ trường cao đẳng như sau:
  Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Điều lệ trường cao đẳng.
  Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng  7 năm 2009 và thay thế Quyết định số 56/2003/QĐ -BGD&ĐT ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường Cao đẳng.
  Điều 3. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trường cao đẳng, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hiệu trưởng các trường cao đẳng chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
  Nơi nhận:
  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  - Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Văn phòng Chủ tịch nước
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Kiểm toán Nhà nước;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
  - Cơ quan Trung ương các đoàn thể;
  - UBND, sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
  - Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp);
  -  Website Chính phủ;
  -  Website Bộ GD&ĐT;
  - Công báo;
  - Như Điều 3;
  - Lưu VT, Vụ GDĐH, Vụ PC.
   
   

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
   
   
   
   
   
   
  Bành Tiến Long
   
  

   


   


   
   


  
  
  
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
   
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

  

  ĐIỀU LỆ
  Trường cao đẳng
  (Ban hành kèm theo Thông tư  số   14/2009/TT-BGDĐT
  ngày   28   tháng 5    năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).
  Chương I
  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
  1. Điều lệ này quy định nhiệm vụ và quyền hạn của các trường cao đẳng; điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể trường CĐ; tổ chức các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế; tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền của giảng viên, cán bộ và nhân viên; nhiệm vụ và quyền của người học; tổ chức và quản lý trường CĐ; tài chính và tài sản của trường CĐ; quan hệ giữa nhà trường và xã hội; thanh tra, kiểm tra, khen thưởng và xử lý vi phạm trong các trường CĐ.
  2. Điều lệ này áp dụng đối với các trường CĐ công lập và tư thục trong hệ thống giáo dục quốc dân.
  Điều 2. Các loại hình trường CĐ
  Các loại hình trường CĐ bao gồm: trường CĐ công lập và trường CĐ tư thục.
  1. Trường CĐ công lập do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập. Nguồn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và kinh phí cho các hoạt động của trường, chủ yếu do ngân sách Nhà nước bảo đảm.
  2. Trường CĐ tư thục do tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc cá nhân đầu tư và được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập. Nguồn đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, và kinh phí hoạt động của trường là nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓